Privacyverklaring

De Christengemeente Maaseik vzw (hierna: ‘CGM’, of ‘de vzw’) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat CGM uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens:

·         van leden van CGM,

·         of van bezoekers van samenkomsten van CGM, die deze gegevens vrijwilig en schriftelijk hebben verstrekt (hierna: regelmatige bezoekers),

·         van bezoekers van een website van CGM, die hun gegevens vrijwillig en uitdrukkelijk hebben verstrekt, hetzij door een gebruikersaccount aan te maken, hetzij door deze in te voeren via de contactpagina op een website van CGM.

·         van personen die een overeenkomst hebben met CGM van welke aard dan ook. Voorbeelden van overeenkomsten zijn: het uitvoeren van een taak (b.v. een gastspreker), of levering van producten).

·         van personen indien dit nodig is voor de werking van de vzw.

CGM legt van bovenstaande categorieën personen de volgende gegevens vast: Voor- en achternaam, geboortedatum (indien verstrekt), geslacht (indien verstrekt), woon- of postadres, e-mailadres, telefoonnummers, eventuele toestemming voor het gebruik van specifieke, in dit document benoemde, doelen.

Privacybeleid

CGM repecteert de privacy van de bezoekers van onze website en van onze leden. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (hierna: AVG) 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonsgegevens die u ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk. De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt, overeenkomstig deze privacyverklaring.

De Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG is:

Christengemeente Maaseik vzw,
Monseigneur Koningsstraat 6B
3680 Maaseik.
Contact: https://www.cgmaaseik.be/page/contact.

De verantwoordelijke functionaris is Peter Laman, bereikbaar via bovenstaand postadres, of bovenstaande webpagina.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op (zie bovenstaande contactgegevens), dan verwijderen wij deze informatie

Gebruik gegevens

Uw gegevens worden vervolgens door CGM gebruikt om betrokkenen periodiek op de hoogte te houden van onze activiteiten.

De persoonsgegevens van leden en regelmatige bezoekers worden ook geplaatst op een adreslijst, die enkel wordt afgegeven aan diezelfde groep mensen, mits de betrokkenen daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

De persoonsgegevens worden ook gebruikt voor interne communicatie (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, agenda’s en notulen van vergaderingen, of planningsinformatie). Onder ‘interne communicatie’ wordt verstaan communicatie onder leden, regelmatige bezoekers, en personen die actief meewerken aan een of meer activiteiten van CGM, doch slechts wanneer dit noodzakelijk is voor het juiste verloop van onze activiteiten.

Ook worden er op de website bevoegdheden toegekend aan gebruikers, waardoor ze beveiligde functies van de website kunnen gebruiken. Deze bevoegdheden zijn afhankelijk van de volgende factoren:

·         Is de gebruiker een lid van de vzw?

·         Is de gebruiker een regelmatige bezoeker?

·         Heeft de gebruiker specifieke verantwoordelijkheden op zich genomen, die speciale bevoegdheden vereisen (zoals b.v. het inzien van persoonsgegevens, of gebruik maken van de interne communicatie binnen teams).

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U kunt ten allen tijde op de website terugvinden welke persoonsgegevens er van u zijn opgeslagen. U dient zich hiervoor aan te melden met uw gebruikersnaam, of e-mail adres en uw wachtwoord. Vervolgens kunt u de pagina met uw gegevens raadplegen: https://www.cgmaaseik.be/page/userProfile. U kunt hier ook aangeven, of u wilt dat uw gegevens worden opgenomen op de adreslijst (https://www.cgmaaseik.be/page/adrList) van de gemeente en of uw geboortedatum daar mag worden vermeld. Als u toestemming geeft uw geboortedatum te vermelden op de adreslijst, dan wordt deze ook op de online verjaardagskalender geplaatst, omdat deze beide beschikbaar zijn voor dezelfde groep, namelijk leden en regelmatige bezoekers.

U kunt ook schriftelijk, telefonisch (089 41 77 98) of via de contactpagina van CGM (https://www.cgmaaseik.be/page/contact) de gegevens opvragen, laten corrigeren, of bezwaar maken tegen registratie en gebruik van uw persoonsgegevens. Hieraan wordt zo spoedig mogelijk gehoor gegeven. Indien u lid bent van de vzw impliceert de vraag tot verwijdering van deze gegevens beëindiging van het lidmaatschap, omdat iedere vzw wettelijk verplicht is een accurate ledenlijst bij te houden.

Persoonsgegevens worden door de vzw niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, dat wil zeggen beslissingen die zonder menselijke tussenkomst door de computer worden genomen en die aanzienlijke gevolgen voor betrokkenen kunnen hebben.

Persoonsgegevens en derde partijen

CGM verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij de vzw daartoe verplicht is op basis van in België geldende wetgeving of een rechterlijke uitspraak.

Bewaringstermijn

De vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

Cookies

Om een correcte werking van de website mogelijk te maken, maakt CGM gebruik van zogenaamde ‘cookies’, kleine brokjes informatie die op uw computer, tablet of smartphone worden bewaard. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u de browser instellen om geen cookies te accepteren. Wij kunnen dan echter niet garanderen dat de website voor u correct zal werken. Het is dan in ieder geval niet mogelijk om gebruik te maken van een gebruikersaccount.

CGM maakt enkel gebruikt van zgn. functionele cookies – cookies die nodig zijn om de website correct te laten werken. CGM maakt geen gebruik van tracking cookies, waarmee uw surfgedrag op het internet kan worden gevolgd.

Intern surfgedrag

De website registreert de downloads van documenten en preken, alsmede het bezoek van de webpagina’s op de website zelf. Het doel hiervan is het gebruik van het informatieaanbod op de website te analyseren, teneinde het aanbod te verbeteren.

Beveiliging website

Teneinde uw privacy optimaal te beschermen, is de website van CGM beveiligd met actuele technische middelen, te weten:

·         Toepassing van SSL/TLS, waardoor wordt verzekerd dat:

o   u met het adres https://www.cgmaaseik.be/ altijd inderdaad onze website bereikt en het verkeer niet door ‘hackers’ wordt omgeleid naar een andere website.

o   Alle informatie die tussen uw computer, tablet of telefoon en de webserver van CGM wordt gecommuniceerd, ‘versleuteld’ is. Dit houdt in, dat de informatie dusdanig wordt gecodeerd, dat deze niet door derden kan worden ontcijferd. In theorie kan een hacker de informatie wel onderscheppen (dat is namelijk niet te voorkomen), maar niet ontcijferen.

·         Toepassing van HSTS, waardoor nooit het onbeveiligde protocol http wordt gebruikt.

·         Een intern beveiligingssysteem, dat ervoor zorgt dat de functies van de website enkel door bevoegde personen kunnen worden gebruikt.

·         Zogenaamde Content Security Policy, die ervoor zorgt dat hackers niet malafide gegevens kunnen ‘binnenloodsen’ vanaf onbetrouwbare bronnen, waardoor gegevensdiefstal wordt belemmerd.

·         De gegevens worden digitaal opgeslagen door het webhostingbedrijf Neostrada (https://www.neostrada.nl/). Dit bedrijf treedt formeel (volgens de AVG) op als gegevensverwerking, op basis van de verwerkingsovereenkomst, die u kunt vinden op https://www.neostrada.nl/bundles/framework/images/20180404-Bijlage_Gegevensverwerking_Neostrada.pdf

Melding bij misbruik of gegevenslek

In overeenstemming met de AVG, verbindt de vzw zich eraan om, indien er ondanks alle getroffen beveiligingsmaatregelen toch persoonsgegevens door onbevoegden rechtsreeks uit onze registraties worden verkregen, dit volgens de wettelijke voorwaarden te melden bij de Belgische Privacycommissie en alle nodige en mogelijke maatregelen te treffen om een dergelijke gebeurtenis in de toekomst te voorkomen.

Contact

Als u meer wilt weten, bijvoorbeeld over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, 089 41 77 89, of via de contactpagina op onze website (https://www.cgmaaseik.be/page/contact).

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Als er een wijziging is, zal dit wel altijd worden meegedeeld op de website.